Astma

Astma är en infl ammatorisk luftvägssjukdom. Vid astma uppstår följande: förträngning i luftvägarna, slemhinnan i luftrören svullnar samt segt slem i andningsvägarna bildas. 

Astma kan bero på fl era faktorer; kyla, ansträngning, överkänslighet/allergi mot t ex pollen, parfym, djur, damm etc. Ansträngningsutlöst astma uppkommer vid stress och vid fysisk ansträngning.

Detta kan tyda på att personen har drabbats av astma: • Svårt att andas, framförallt vid utandning • Svårt att prata • Andningen är pipande och väsande • Blek och/eller blå färg i ansikte, läppar och nagelband. • Andas snabbt • Ser ansträngd ut • Tar sig för halsen • Ångest och oro Glöm ej: Alla drabbade ska till sjukhus.

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE, försök avlägsna personen ifrån det som orsakat anfallet, byt miljö, öppna fönster.

Vid allmänpåverkan, anfallet går ej över, barn med andningsbesvär ring 112

Placera personen i sittande ställning, hjärtläge – se bild.

Hjälp personen att ta sin astmamedicin. Lossa åtsittande kläder

Motverka nedkylning.

Förmå personen att andas lungt.

Om medvetslös, placera i stabilt sidoläge och kontrollera andningen.