Frätskada på huden

På många platser i samhället finns hälsofarliga ämnen, frätande ämnen och petroleumprodukter.

HÄLSOFARLIGA
ÄMNEN:

• Tobak
• Narkotika
• Stora mängder läkemedel
• Alkohol

BRANDFARLIGA
ÄMNEN:

• Bensin
• T-sprit
• Diesel
• Tändvätska

EXPLOSIVA ÄMNEN:
• Nitroglycerin
• Sprayburkar
• Gasolfl askor

Ett frätande ämne på kroppen kan ge skador på:
• Hud
• Ögon
• Munhåla
• Andningsvägar

Du ska använda den skyddsutrustning som finns på respektive arbetsplats (handskar, skyddsglasögon, rockar etc). Rör ej en kemiskt nedsmittad person utan att du själv har skyddsutrustning på dig. Läs ert skyddsblad för att veta exakt hur ni ska ta hand om en
person som drabbats av frätskador på huden.

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE, som hjälpare ska du INTE ta i personen utan skyddsutrustning. Avlägsna personen ifrån det livsfarliga läget – betryggande avstånd Ta av kläderna, smycken etc. Allt ska av, annars risk för frätskador. Dra alla kläder neråt, ej över huvudet

Tvätta rikligt med vatten minst 15 minuter (helst behaglig temperatur, risk för nedkylning), tvätta från huvud och neråt. I många fall använd tvål, (läs ert skyddsblad kring tvål)

Ring 112, informera om vilket ämne personen har blivit utsatt för. Tala med giftinformationscentralen för råd.

Spärra av området, avskärma platsen med filtar eller dyl. Begränsa utsläpp