LABCDE

ÖVERBLICKA
Bedöm situationen och skaffa dig en överblick.

KALLA PÅ HJÄLP
Ring 112, tala om vad som hänt, var ni är och hur många som är drabbade.

ORGANISERA OLYCKAN
Prioritera de drabbade enligt LABCDE/LABC. Det är en metod för att underlätta din bedömning över vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning de ska utföras (se faktaruta nedan). Börja alltid med första bokstaven, är platsen säker (L=livsfarligt läge), därefter fortsätt kontrollera övriga bokstäver. Har personen svårighet att hålla en öppen luftväg kan du ej gå vidare till nästa bokstav. I inledningsskedet är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om helheten. Personens tillstånd kan förändras vilket gör att du kan behöva gå tillbaka till föregående bokstav.
Vid sjukdomsfall eller olycksfall bör du ställa frågorna
”vad har hänt”,
”vad har personen för sjukdomar och mediciner”.
Detta kan vägleda dig till vilka åtgärder/behandlingar du ska vidta. Detta kan
du applicera till alla sjukdom och olycksfall.

L - Livsfarligtläge

Bedöm läget, vad har hänt.
Försäkra dig om att platsen är säker att vistas på innan du börjar hjälpa personen/personerna. Vid brand, risk att bli påkörd, rasrisk – flytta personen till säker plats.

A - Airway and cervical spine controll

(öppen luftväg samt manuell stabilisering av nacken)
Öppna luftvägen och kontrollera att personen andas. Om ingen andning, starta HLR. Vid misstanke av nackryggskada – fixera huvudet med dina händer.

B - Breathing

(Andning)
Underlätta andningen
genom att sätta personen upp (hjärtläge) knäpp upp kläder, halsduk, slips, öppna fönstret, t. ex. vid astma eller hjärtproblem. Finns det misstanke om nackryggskada – låt personen ligga kvar.

C - Cirkulation and bleeding

(Cirkulation och yttre blödning)
Stoppa blödningar med direkt tryck/lägg tryckförband.
En pågående blödning ska stoppas direkt.

D - Disability

(oförmåga, medvetandenivå, känselbortfall).
Stabilisera nacke och rygg vid fall från hög höjd.

E - Expose and protect from environment

(Exponeras och skydd mot omgiviningen, helkroppsundersökning).
Motverka kyla med hjälp av filtar och kläder. Genomför helkroppsundersökning för att hitta skador. Skydda personen mot miljöpåverkan, t. ex. giftutsläpp.

En förenklad version av LABCDE

(Blödning kommer tidigare i denna version) 

L - Livsfarligtläge

Bedöm läget, vad har hänt. Försäkra dig om att platsen är säker att vistas på innan du börjar hjälpa personen/personerna. Vid brand, risk att bli påkörd, rasrisk – flytta personen till säker plats.

A - Andning

Skapa en öppen luftvägen och kontrollera att personen andas. Om ingen andning eller onormal andning, ring 112 och starta HLR. Vaken person, underlätta andningen genom at sätta personen upp (hjärtläge), knäpp upp kläder, halsduk, slips, öppna fönstret, t ex vid astma eller hjärtproblem. Finns det misstanke om nackryggskada – låt personen ligga kvar.

B - Blödning

Stoppa blödningar med direkt tryck på skadan/lägg tryckförband. En livshotande pågående blödning ska stoppas direkt.

C - Cirkulation

Förebygg cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar, lägg förband, öppna sår, förhindra nerkylning. Gör även en helkroppsundersökning för at hitta skador.