L C ABCDE/ LABC

ÖVERBLICKA
Bedöm situationen och skaffa dig en överblick.

KALLA PÅ HJÄLP
Ring 112, tala om vad som hänt, var ni är och hur många som är drabbade.

ORGANISERA OLYCKAN
Prioritera de drabbade enligt L C ABCDE/LABC. Det är en metod för att underlätta din bedömning över vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning de ska utföras (se faktaruta nedan). Börja alltid med första bokstaven, är platsen säker (L=livsfarligt läge), därefter fortsätt kontrollera övriga bokstäver. Har personen svårighet att hålla en öppen luftväg kan du ej gå vidare till nästa bokstav. I inledningsskedet är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om helheten. Personens tillstånd kan förändras vilket gör att du kan behöva gå tillbaka till föregående bokstav.
Vid sjukdomsfall eller olycksfall bör du ställa frågorna
”vad har hänt”,
”vad har personen för sjukdomar och mediciner”.
Detta kan vägleda dig till vilka åtgärder/behandlingar du ska vidta. Detta kan du applicera till alla sjukdom och olycksfall.

På senare tid har man börjat diskutera fler bokstäver för att underlätta det akuta omhändertagandet.

C ABCDE, där C står stoppa livshotande blödningar med kompression av olika slag. Hjärtstopp påbörjas omgående.

L - Livsfarligt läge

Bedöm läget, vad har hänt.
Försäkra dig om att platsen är säker att vistas på innan du börjar hjälpa personen/personerna. Vid brand, risk att bli påkörd, rasrisk – flytta personen till säker plats.

C- Står för stoppa livshotande blödningar med kompression av olika slag. Hjärtstopp påbörjas omgående. 

A - Airway and spine control

(öppen luftväg
samt manuell stabilisering av
nacken)

Undersök Se, Lyssna, Känn om personen andas. Stabilisera nacken om personen andas normalt och är vaken.

Vid misstanke av nackryggskada – fixera huvudet med dina händer.

B - Breathing

(Andning)
skapa öppen luftväg, underlätta andningen genom att sätta personen upp (hjärtläge) knäpp upp kläder, halsduk, slips, öppna fönstret. Finns det misstanke om nackryggskada – låt personen ligga kvar.

C - Cirkulation

(Cirkulation)
Stoppa blödning, förebygg cirkulationssvikt. Högläge vid sjukdomsfall vid kallsvettig/blek.
En pågående blödning ska stoppas direkt.

D - Disability

(oförmåga, medvetandenivå, känselbortfall).
Medvetandegrad (är personen vaken eller medvetslös). Känselbortfall, finns känsel i fötter/ben. Nedsatt rörelseförmåga, ex: nackryggskada.

E - Expose and protect from environment

(Exponeras och skydd mot omgiviningen, helkroppsundersökning).
Undersök hela kroppen för skador. Skydda personen mot kyla – minska risk för nedkylning alternativt överhettning.

En förenklad version av LABCDE

(Blödning kommer tidigare i denna version) 

L - Livsfarligtläge

Bedöm läget, vad har hänt. Försäkra dig om att platsen är säker att vistas på innan du börjar hjälpa personen/personerna. Vid brand, risk att bli påkörd, rasrisk – flytta personen till säker plats.

A - Andning

Skapa en öppen luftvägen och kontrollera att personen andas. Om ingen andning eller onormal
andning, ring 112 och starta HLR. Vaken person, underlätta andningen genom att sätta personen upp (hjärtläge), knäpp upp kläder, halsduk, slips, öppna fönstret. Finns det misstanke om nackryggskada – låt personen ligga kvar.

B - Blödning

Stoppa blödningar med direkt tryck på skadan/lägg tryckförband. En livshotande pågående blödning ska stoppas direkt.

C - Cirkulation

Förebygg cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar, lägg förband, öppna sår, förhindra nedkylning. Gör även en helkroppsundersökning för att hitta skador.

Källa:
1177.se
cprguidelines.eu
internetmedicin.se