Ögonskada - kemiska-produkter

Kemiska produkter i ögat kan snabbt ge bestående skador i ögat.
Ju snabbare du är på att skölja, desto mindre risk för bestående skador.

Som hjälpare: undvik kontakt med kemikalien.
Om det finns möjlighet – ta reda på vilken sorts kemikalier som har använts (t. ex. ta fram skyddsblad)

Ögonskador orsakat av kemiska ämnen
• Smärta
• Svårt att öppna ögonen

Använd rätt skyddsutrustning vid hantering av kemikalier (skyddsglasögon och rätt klädsel).

Åtgärd

FÅTT KEMISKT ÄMNE I ÖGAT:
Arbeta utifrån LABCDE.
Ta personen från det
livsfarliga läget, betryggande avstånd.

Spola genast ögonen
med riklig mängd vatten,
använd ögonspolväska
om det fi nns, annars
vatten, spola länge
minst 15 minuter^.

Håll ögonlocken brett isär.

Ta bort kontaktlinser om
möjligt, för att kunna spola ordentligt.

Är man osäker om man
har fått något frätande
på kroppen – då SKALL ni tvätta hela personen.

Är ena ögat utsatt – luta dig åt rätt håll så att vattnet inte rinner över till det ”friska ögat”.

Ring 112 och följ giftinformationscentralens instruktioner.